สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตวีณ์  อันเวลา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พานมาต
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวุสสุตา  สำราญดี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลพืช
3. เด็กหญิงสมัชญา  ทนุนาจารย์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุคำภา
5. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
6. เด็กชายไตรภพ  ทนุนาจารย์
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
3. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 1. เด็กชายชิตพรรณ  ลีหล้าน้อย
2. เด็กชายปรมินทร์  หอมหวน
3. เด็กหญิงวุฒิกรณ์  กองแก้ม
 
1. นายสุมิตร  พินิจ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ติปัน
2. เด็กหญิงรัชดาพร  วันทะวงษ์
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สวัสดิ์ละคร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศุภผล
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ฮุ้ยพรมมา
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงรินรดา  พระมะโส
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวรุณี  วะรงค์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แก่นพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง